Witamy w sklepie YOYOKI

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego YOYOKI

 

§ 1  Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep „YOYOKI”, zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta w tym również na temat ochrony danych osobowych;
1.2 Sklep „YOYOKI” działający pod adresem www.yoyoki.pl prowadzony jest przez YOYOKI Małgorzata Andrzejewska z siedzibą przy ulicy Jana Spychalskiego 21/U2 w Poznaniu, NIP: 7792347124 REGON: 364922200 i działa na zasadach określonych w Regulaminie;
1.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823);
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  § 2  Definicje

  • „Dni robocze”– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • „Klient”– Kupujący będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • „Konsument”– osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • „Konto”– oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
  • „Towar”– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  • „Regulamin”– niniejszy regulamin Sklepu;
  • „Sklep”– Sklep internetowy Usługodawcy o nazwie „YOYOKI”, działający pod adresem www.yoyoki.pl
  • „Sprzedawca”– „YOYOKI” działający pod adresem www.yoyoki.pl prowadzony przez  YOYOKI Małgorzata Andrzejewska z siedzibą przy ulicy Jana Spychalskiego 21/U2 w Poznaniu, NIP: 7792347124 REGON: 364922200; 
  • „Zamówienie”– oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru bądź Towarów ze Sprzedawcą.

   § 3 Zakupy w Sklepie

   3.1 Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;
   3.2 Towary sprzedawane w Sklepie mogą się nieznacznie różnić od Towarów, które są prezentowane na zdjęciach, gdyż wszystkie z tych Towarów są wykonywane ręcznie;
   3.3 Towarów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem;
   3.4 Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT;
   3.5 Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru;
   3.6 Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;
   3.7 Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

    

   § 4 Zawarcie Umowy Sprzedaży

   4.1 W celu dokonania Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży Kupujący powinien Towar, który chce kupić dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia;
   4.2 Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”, zaakceptowania przez Kupującego Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek;
   4.3 Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

    

   § 5 Płatności

   5.1 Za złożone Zamówienie można zapłacić w następujący sposób: 

   • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24);
   • płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
   • płatność kartą płatniczą.

   5.2 W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych banków oraz płatności BLIK;
   5.3 Towar zostanie wysłany Kupującemu po zaksięgowaniu płatności. W przypadku braku zaksięgowania płatności na koncie w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane. W przypadku nieopłacenia zamówienia za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności w przeciągu  60 minut, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

    

   § 6 Wykonanie umowy sprzedaży

   6.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu;
   6.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta;
   6.3 Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
   6.4 Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności, przewoźnika oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru i jego wagi;
   6.5 Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Towaru oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika, w sumie 10 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika;
   6.5 Zakupione w Sklepie Towary są wysyłane na terenie Polski za pośrednictwem (tutaj kwestia wyboru przewoźnika);
   6.6 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.


   § 7 Prawo odstąpienia od Umowy

   7.1 Klient, który jest jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia bez podania jakiejkolwiek przyczyny;
   7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
   7.3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres contact.yoyoki@gmail.com;
   7.4 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności za towar (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
   7.5 Towar zwrócony musi zostać doręczony do Sprzedawcy w stanie niepogorszonym i nienoszącym śladów użytkowania;
   7.6 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
   7.7 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   7.8 Konsument powinien niezwłocznie odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
   7.9 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba, że Towar został przesłany omyłkowo, wtedy koszty zwrotu ponosi Sprzedawca. 

    

   § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia

   8.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. świeca na indywidualne zamówienie);
   8.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument;
   8.3 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

    

   § 9 Reklamacje i gwarancje

   9.1 W przypadku wystąpienia wady Towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego Towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona;
   9.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
   • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
   • żądać usunięcia wady.

   9.3 Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy;
   9.4 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
   9.5 Dla oceny wad fizycznych Towaru, Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Regulaminu tj. contact.yoyoki@gmail.com;
   9.6 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail: contact.yoyoki@gmail.com;
   9.7 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

   § 10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

    

   10.1 Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca;
   10.2 Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym;
   10.3 Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
   • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

   10.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
   10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

    

   § 11 Postanowienia końcowe

   11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim;
   11.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
   11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

    

   § 12 Kontakt ze Sklepem

   Adres Sprzedawcy: ul. Jana Spychalskiego 21/U2, 61-543 Poznań
   Adres e-mail Sprzedawcy: contact.yoyoki@gmail.com

   Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.